Stavaza

De afgelopen maanden lijken de ontwikkelingen rond wonen op Città Romana wat stilgevallen te zijn. Niets is echter minder waar. We hebben verschillende gesprekken gevoerd bij de gemeente Hellevoetsluis, de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van BZK. Steeds met de insteek dat Città Romana een interessantere maatschappelijke rol zal hebben wanneer permanent wonen is toegestaan. Want de huidige situatie, met een enorm aanbod aan toeristische overnachtingsplekken in Hellevoetsluis en omgeving en een tegelijkertijd zeer beperkte vraag, biedt geen perspectief voor de toekomst.

Met permanent te bewonen woningen kan Città Romana veel mensen bedienen die graag omzien naar een nieuwe woonomgeving. Een plek waar ontmoeten centraal staat en waar je ook op hogere leeftijd mee kunt doen in de samenleving.

De gesprekken met de verschillende overheden hadden onder meer een pilot tot herbestemming als onderwerp. Vanuit het Ministerie van BZK is er actie ondernomen om enkele voorbeeldprojecten in Nederland te selecteren van vakantieparken die een andere bestemming zouden willen hebben. Città Romana is mogelijk één van de projecten die geselecteerd worden. Zo’n stap biedt ook de gemeente meer handelingsruimte, juist omdat zo’n pilot bedoeld is om nieuwe beleidskaders te ontwikkelen en om van te leren. We hopen op niet al te lange termijn op een daadwerkelijke start van de pilot.

Studie Bureau Stedelijke Planning

Bureau Stedelijke Planning (BSP) heeft de afgelopen maanden in opdracht van Città Romana een onderzoek verricht naar de kansen en (on)mogelijkheden van een transformatie van Città Romana. Dit om vanuit beleidsperspectieven inzichtelijk te krijgen, hoe we een eventuele herbestemming samen met de verschillende overheden het best zouden kunnen aanvliegen. De conclusies uit de studie nemen we vanzelfsprekend mee in de gesprekken die we voeren en de lijnen die we gezamenlijk uitzetten.

BSP heeft de kansen en bedreigingen gerubriceerd op het vlak van wonen en toerisme. De kansen met betrekking tot wonen:

  • Nederland kent een grote woningbouwopgave. In Hellevoetsluis is de ambitie om jaarlijks 80 tot 90 woningen te realiseren. Gezien het recente verleden lijkt dit een te ambitieuze doelstelling. Transformatie van Città Romana is een welkome aanvulling op het woningbouwprogramma om de productie in Hellevoetsluis te vergroten. 
  • Omdat er geen nieuwe woningen worden gerealiseerd bij de transformatie van Città Romana, is er geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Dit maakt dat de Ladder [beleidsinstrument, red.] niet van toepassing is op de geplande transformatie. Ook de 500 m2 extra voorzieningen blijft onder de grens voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling en is dus niet Ladderplichtig. 
  • De sterke vergrijzing op Voorne-Putten leidt tot een andere woningvraag. Doordat de woningen op Città Romana op dit moment al zeer geschikt zijn voor ouderen en er veel voorzieningen op het park zijn, is een functiewijziging naar wonen op Città Romana een eenvoudige manier om in te spelen op de veranderende woningvraag door vergrijzing. 
  • Ook de gemeente Hellevoetsluis wil meer geschikte woningen voor ouderen. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten veel woningen geschikt gemaakt worden voor ouderen. Ook hecht de gemeente waarde aan woningen waarbij ontmoeting gestimuleerd wordt. De woningen op Città Romana zijn op dit moment al geschikt voor ouderen en de voorzieningen op het park bieden veel ruimte voor ontmoeting. Transformatie speelt dus perfect in op het gemeentelijke beleid. 

BSP plaatst ook een kanttekening:

  • De betaalbaarheid van woningen voor senioren met middeninkomen is een aandachtspunt in de regio: kan Città Romana bij transformatie zich richten op deze doelgroep? 

Op het vlak van toerisme concludeert BSP dat:

  • De gemeente Hellevoetsluis wil inzetten op een groter aanbod aan verblijfsaccommodatie. Nieuwe, moderne recreatieparken zullen de toeristische positie van Città Romana nog verder onder druk zetten. Dit maakt een toekomst voor Città Romana als recreatiepark niet erg kansrijk.
  • Door de grote (vastgoed gedreven) vraag naar nieuwe recreatiewoningen, worden er nog steeds nieuwe parken ontwikkeld. Voor parken als Città Romana betekent dit dat zij snel functioneel verouderd raken en niet meer in trek zijn bij kopers van recreatiewoningen en recreanten. De woningen op Città Romana kunnen dus getransformeerd worden naar regulier wonen, zonder dat dit de toeristische positie van Hellevoetsluis en Voorne-Putten schaadt.
  • De overcapaciteit aan recreatiewoningen op Voorne-Putten leidt tot groeiende permanente bewoning. Inmiddels wordt 16% van de 6.200 recreatie-eenheden op Voorne-Putten permanent bewoond.
  • Hoewel overheden permanente bewoning in principe afwijzen, zetten zij de deur steeds meer open voor transformatie-initiatieven

Als kanttekening ziet BSP dat:

  • Het versterken van toerisme en recreatie vanuit regio en gemeente een belangrijke pijler in beleid is. Het uit de markt nemen van recreatieparken sluit hier op het eerste oog niet op aan.

Città Romana in EenVandaag

Artikel op de site van EenVandaag:
Nederland heeft de grootste dichtheid aan vakantieparken van Europa. En jaarlijks komen er nieuwe bij. Maar driekwart van de vakantieparken in Nederland is nauwelijks in staat om te voldoen aan de eisen van de modern recreant. Dat zegt Joep Thönissen, oud-directeur van de Recron, de belangenbehartiger voor bedrijven in het toerisme en de recreatie. Grootschalige verloedering van deze toeristenoorden ligt op de loer.

Resort voor expats of woonwijk voor senioren

Thönissen pleit voor een beëindigingsfonds zoals eerder gebeurde bij de overcapaciteit in de landbouw en de visserij. Maar wat doen we met overbodige parken als er geen vakantieganger meer komt? Door heel het land ontstaan er initiatieven voor een tweede leven: van een resort voor hoogopgeleide expats tot een woonwijk voor senioren.

Er zijn tussen de 2000 tot 2500 parken in Nederland. “Zo’n vijftien tot twintig procent van de vakantieparken doet het goed”, zegt Thönissen die als zelfstandig adviseur de overheid bijstaat. “Een grote middengroep stagneert en heeft moeite met vernieuwen en in tien tot twintig procent van de parken zit totaal geen perspectief meer.”

De vakantieganger is verwend: voor de prijs van een weekje vakantiepark kan hij ook een all-in reis boeken naar Griekenland of Turkije. De moderne toerist eist ook meer luxe. Om bij de tijd te blijven zouden vakantiehuizen iedere vijf tot tien jaar compleet vernieuwd moeten worden. Veel eigenaren hebben daar geen geld voor – ook al omdat de bezettingsgraad laag is door de moordende concurrentie.

Rietgedekte villa’s voor senioren

Johan Janzen, eigenaar van Citta Romana, een luxe park met rietgedekte villa’s in Hellevoetsluis wil er een wijk voor senioren van maken. De provincie Zuid-Holland is bezig met een onderzoek naar vakantieparken. Als dit rapport dit najaar uitkomt wil de gemeente een beslissing nemen over het plan.

In het luxe ogende park op de Zuid-Hollandse eilanden verblijven nu veel tijdelijke werknemers uit de Rotterdamse haven. Maar eenderde van z’n omzet komt uit toerisme. Er zijn in Hellevoetsluis te veel vakantiehuizen gebouwd. Toch lukt het nog om de bezettingsgraad hoog te houden. “Maar we willen wel dat het goed blijft gaan”, zegt Janzen.

Hij betoogt dat hij met zijn nieuwe plan drie problemen oplost. “De vakantievilla’s die lastig te verhuren zijn door een overvloed aan vakantiehuisjes in Nederland, worden weer bewoond”, zegt hij. “Het tekort aan ouderenhuisvesting in Hellevoetsluis en omgeving wordt in één keer opgelost. En de ouderen die verhuizen, laten woningen achter voor gezinnen die nu maar moeilijk aan een huis komen.”

Lees het hele artikel op de site van EenVandaag

 

Enquête

We hebben recent een beknopte enquête gehouden onder 50-plussers en hen enkele vragen voorgelegd over hoe zij zouden willen leven. In dit bericht willen we enkele van de antwoorden al vast delen.

De eerste vraag ging over de dingen waar u blij van wordt. Hoog scoren lekker in de zon zitten, lekker eten en drinken én samen dingen doen. Maar ook iets voor anderen betekenen, hobby’s en sporten, reizen en tuinieren wordt door veel mensen genoemd. Laag scoren werken én geld uitgeven.

Vervolgens vroegen we naar wat als u nadenkt over een ideale woonsituatie voor de toekomst, wat dan belangrijk is. Niet geheel onverwacht scoort de woning waar ik onbezorgd oud kan worden (de roze balk) heel hoog. Maar ook een veilige omgeving, de nabijheid van groen en weinig onderhoud aan huis en tuin worden vaak genoemd. Laag scoort de in mij vertrouwde omgeving blijven wonen. Blijkbaar wordt een verhuisstap wel gemaakt als er iets te kiezen is dat anders is dan standaard en dat
echt aanspreekt.

Ook vroegen we naar uw mening over gelijkgestemdheid. Meer dan 50% zoekt die gelijkgestemdheid, terwijl ook nog best veel mensen hierover geen echte mening hebben. Zolang het maar wel fijne contacten en ontmoetingen biedt.

Tot slot nog een vraag over hoe u 24-uurs zorg ziet. 70% denkt dat het op termijn wel eens belangrijk zou kunnen zijn. U bent er op dit moment duidelijk niet echt mee bezig. Binnenkort zullen we nog enkele antwoorden op de door ons gestelde vragen de revue laten passeren.