Vraag & Antwoord

Tijdens het bezoek aan de informatiemarkt van Città Romana op 3/11 zijn er veel vragen gesteld. Het is denken wij goed om die vragen en onze antwoorden met iedereen nog even te delen.

De huidige woningen – vakantiewoningen

 • Kan ik ook nu al een woning kopen en wat zijn de prijzen? Ja, er zijn verschillende vakantiewoningen te koop. Op dit moment zijn er woningen te koop voor prijzen tussen circa € 190.500 en € 247.500 v.o.n. afhankelijk van het woningtype. De prijzen zijn inclusief een upgrade pakket. Nadere informatie kunt u opvragen bij directie@cittaromana.com.
 • Mag ik permanent wonen in een vakantiewoning? Nee, dat mag niet. U moet als eigenaar van een vakantiewoning deze woning minimaal 12 weken per jaar beschikbaar voor verhuur stellen. U kunt wel eigen huurders aandragen voor deze periode. De overige 40 weken zijn dus voor eigen gebruik.
 • Kan ik een hypotheek verkrijgen voor aankoop van een vakantiewoning? Ja, dat kan. Informeer naar de mogelijkheden bij uw bank of financieel adviseur.
 • Wat zijn de parkkosten waarmee ik rekening moet houden als ik een vakantiewoning koop? De parkkosten voor 2018 waren: € 350,04 per jaar voor de verhuur- en beheerorganisatie; € 685,74 per jaar als centrumbijdrage (o.a. ook zwembadgebruik); € 800 per jaar voorschot Coöperatie van Eigenaren (alle gemeenschappelijke kosten op park als in appartementengebouw); € 286,31 Erfpacht algemene gronden Coöperatie van Eigenaren (over dit bedrag is geen btw van toepassing, de woning staat voor alle duidelijkheid op eigen grond!); € 454,71 per kwartaal voorschot nutsvoorzieningen. Alle bedragen m.u.v. erfpacht zijn excl. btw.
 • Hoe zien de plattegronden van de woningen er uit? Klik hier voor de plattegronden

Concept

 • Wordt het hele park een woonbuurt voor senioren? Wij streven naar een herbestemming van het gehele park, waarbij wij ons kunnen voorstellen dat nog een aantal woningen beschikbaar blijft voor toeristen.
 • Als ik hier zou komen wonen, woon ik dan tussen die toeristen? Wij hebben in het geval van herbestemming met behoud van een deel toerisme nog niet bepaald welke woningen dan voor bewoners en welke voor toeristen zouden moeten zijn. In onze uitwerking nemen we graag de wetenschap mee dat mensen ook een band willen en kunnen opbouwen met hun buren. Te veel wisselingen in een straat door bijvoorbeeld toeristische verhuur bevordert dit niet.
 • Als ik hier zou komen wonen, woon ik dan tussen de buitenlandse werknemers die hier nu in de vakantiewoningen verblijven? In de herbestemming zoals wij die beogen zien wij senioren als dé toekomstige bewoner. Deze senioren wonen op dit moment vooral in Hellevoetsluis en (in mindere mate) in de regio. De zakelijke huurder is dan niet meer de doelgroep. Dat er naast toeristen eventueel nog een expat tijdelijk verblijft op het park, of een mantelzorger, zal, nemen wij aan, geen probleem zijn.
 • Is wonen in een woongroep het plan? Nee, dat is niet wat wij ons voorstellen bij wonen op Città Romana. Wij zien wel voor ons een veilige woonbuurt, waar mensen wonen die gemeenschapszin waarderen en die graag betekenis hebben en houden in onze samenleving. Een attractieve woonbuurt die ontmoetingen stimuleert en de eigen regie van mensen faciliteert.
 • Komen er nog andere voorzieningen bij als Città Romana een woonbuurt zou worden? Ja, dat is wel de bedoeling. Wij denken dan aan voorzieningen op het gebied van wellness, zorg en hobby, en mogelijk sport. De keuzes daarvoor maken we graag in een co-creatieproces met toekomstige bewoners en andere betrokkenen. We willen daarbij vooral ook aanvullend zijn aan het voorzieningenaanbod van Hellevoetsluis.
 • Komen er alleen koopwoningen? Als we de woningen mogen herbestemmen, spelen we graag zoveel mogelijk in op de wensen van de toekomstige bewoners. In onze recente enquête geeft het merendeel van de respondenten aan het liefst een woning te willen kopen, terwijl een klein deel bij voorkeur een woning zou huren. Op dit moment lijkt een combinatie van koop en huur de meest logische invulling.

Proces

 • Wanneer start de herbestemming? De herbestemming start op het moment dat de gemeente en provincie de plannen en zienswijze van Città Romana delen. Een herbestemming kan alleen plaatsvinden als de gemeente daartoe toestemming verleent. We zijn en blijven met de gemeente en provincie in gesprek om hen alle voordelen aan te geven die er voor echt iedereen zijn bij herbestemming van Città Romana. Bij voorkeur op een zo kort mogelijke termijn.
 • Wat zijn momenteel de redenen waarom de gemeente niet wil herbestemmen? Op dit moment is het standpunt van de gemeente dat (1) Città Romana in een recreatieve zone ligt, en dat daar dus niet mag worden gewoond; en (2) dat de gemeente door deze herbestemming in andere delen van de gemeente minder woningen zou mogen bouwen.
 • Waarom zou de gemeente hun standpunt kunnen aanpassen? Daarvoor zijn meerdere argumenten te noemen:
 1. Een recente studie in opdracht van de Provincie naar de toekomst van recreatiegebieden in Zuid-Holland en met name Voorne-Putten. Deze studie stelt vragen bij de aantrekkelijkheid voor recreatie in het recreatiegebied waar Città Romana ligt, en doet enkele voorstellen voor verruiming van de bestemmingsmogelijkheden.
 2. Het feit dat bijna alle verblijfsaccommodaties op Voorne-Putten nog steeds (in ieder geval de afgelopen ruim 20 jaar) voor het grootste deel niet aan toeristen verhuren omdat die vraag er structureel in onvoldoende mate is, maar aan de zakelijke markt. Dus waarom dan geen senioren als andere doelgroep?
 3. Het grote woningtekort in Hellevoetsluis waar Città Romana eenvoudig op kan inspelen. Er hoeft zelfs niets gebouwd te worden en geen boom hoeft te worden gekapt.
 4. De vergrijzing in Hellevoetsluis ligt de komende jaren zelfs nog boven het landelijk gemiddelde, met alle vraag naar aantrekkelijke woonruimten die daaruit voortvloeit.
 5. De aantallen die momenteel gebouwd mogen worden door de gemeente worden niet eens gehaald. Zo zou de herbestemming eigenlijk in 2018 nog plaats kunnen vinden binnen de aantallen die in de gemeente gebouwd mogen worden, zonder daarmee afbreuk aan andere bouwlocaties en -aantallen te doen.
 6. Het is nog maar zeer de vraag of de bouwplannen die er voor de eerstkomende jaren in de gemeente liggen überhaupt gerealiseerd kunnen worden voor een (voor senioren) acceptabel prijsniveau en op een acceptabele termijn i.v.m. de enorme krapte in de bouwsector aan werknemers en materiaal.
 7. De specifieke vraag van senioren naar bungalows en de woonsfeer die Città Romana biedt, is juist dat product waar veel senioren echt naar op zoek zijn. Dit kan naar ons idee juist naast de andere invullingen die de gemeente voor ogen heeft een mooi totaal aanbod vormen waardoor de gemeente aantrekkelijk is op de woningmarkt voor senioren.
 8. Het biedt senioren een veilige omgeving waar men juist door de onderlinge verbondenheid elkaar activeert en niet vereenzaamt. Dat heeft dan weer zijn positieve uitwerking op ieders gezondheid.
 9. Er ontstaat een directe doorstroming binnen de gemeente van de vrijgekomen woningen van senioren. Deze woningen zijn op hun beurt aantrekkelijk voor o.a. gezinnen met kinderen.
 10. Zorg kan in zo’n woongemeenschap op Città Romana veel efficiënter georganiseerd worden. Dit zal ook een afname van kosten inhouden voor zorg en inzet van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de onderlinge zorg voor elkaar en omdat mensen langer gezonder zullen blijven.
 • Niet alle woningen zijn van Città Romana. Hoe staan de andere eigenaren in het plan voor herbestemming? Het plan voor herbestemming wordt gedeeld en gesteund door alle eigenaren en is een initiatief dat gedragen wordt door de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren die er is.
 • Wordt het gehele park in één fase herbestemd? Daarover kunnen we nog niets zeggen. Dat is afhankelijk van de mogelijkheden. Het zou dus kunnen zijn dat als we kunnen herbestemmen dit in verschillende stappen plaatsvindt. Het zou ook kunnen dat er een soort van dubbel bestemming naar keuze komt.
 • Komt er na de herbestemming een vorm van een VVE? Er is vanaf het begin van het park al een Coöperatieve Vereniging van Eigenaren die verantwoordelijk is voor alle gemeenschappelijke zaken op het park. Net als bij een appartementengebouw moeten er zaken gemeenschappelijk geregeld worden. Het bestuur bestaat uiteraard ook uit eigenaren. Daarnaast zal er uiteraard in de toekomst vanuit de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren meer aandacht zijn voor vrijwilligerswerk, te organiseren activiteiten etc.
 • Kunnen wij als geïnteresseerde bewoner Città Romana helpen om de gemeente te helpen overtuigen van de noodzaak van herbestemming? Ja, fijn als u ons wilt helpen. Bij voorbaat dank. U zou bijvoorbeeld kunnen inspreken bij de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies  en brieven/ e-mails kunnen sturen naar de verschillende raadsfracties. Uiteraard, mocht u raadsleden kennen of ontmoeten, dan is het goed als u hen van uw mening op de hoogte stelt. Onze visie op dit vlak kunt u hier lezen.

De herbestemde woningen – permanente bewoning

 • Kan ik nu al een woning voor permanente bewoning kopen? De woningen zoals nu de situatie is mogen niet permanent bewoond worden.
 • Wat zijn de koopprijzen van een herbestemde woning? Die hebben we nog vastgesteld. Ze zullen per woningtype verschillen. In ons denken gaan we uit van een normale marktprijs.
 • Wat zijn de huurprijzen van een herbestemde woning? Die hebben we nog vastgesteld. Ze zullen per woningtype verschillen. In ons denken gaan we uit van een normale marktprijs.
 • Als ik een woning koop, koop ik dan ook de grond of is er sprake van erfpacht? De woningen op Citta Romana staan op eigen grond. De infrastructuur, algemeen groen etc. zijn in erfpacht bij de Coöperatie van Eigenaren en daar betaalt iedere eigenaar een stukje aan mee.
 • Kunnen de woningen te zijner tijd weer vrij verkocht worden, of zijn daar voorwaarden aan verbonden? Dat zal mogelijk afhangen van eventueel door de gemeente te stellen voorwaarden. Zowel het park als de gemeente zullen het senioren karakter van het park wel willen behouden.

Verbouwen?

 • Hoe worden de woningen na herbestemming opgeleverd? Zoals de woningen nu verkocht worden als vakantiewoning, is de prijs incl. schilderwerk, nieuwe pvc vloeren, nieuwe keuken en nieuwe inrichting. Als een eigenaar meer eigen gebruik voor ogen heeft kan dat (geheel/ ten dele) meer naar eigen inzicht.
 • Mogen de woningen verbouwd of uitgebreid worden? Daar gelden regels voor vanuit de overheid, ook op Citta Romana. Verder stelt de Coöperatie van Eigenaren verschillende welstandseisen.
 • Kan er een schuur of garage worden geplaatst? De Coöperatie van Eigenaren stelt naast de algemene overheidsregels, verschillende welstandseisen. Het bestuur van de Coöperatie van Eigenaren onderzoekt momenteel wat op de diverse onderdelen mogelijk en wenselijk is v.w.b. aanbouw, overkapping, serres, dakkapel, tuinhuisje, garage etc.
 • Worden de woningen seniorbestendig opgeleverd? Graag denken we met u na over mogelijke ingrepen zoals een inloopdouche of andere trap. Wanneer meerdere kopers min of meer gelijke wensen hebben is hier logistiek en kostentechnisch voordeel te behalen.

Duurzaamheid

 • Wordt er in de herbestemming nog nagedacht over duurzaamheid? Ja, waar mogelijk willen we zowel op het gebied van de woningen als op het terrein stappen nemen. Vooralsnog hebben we onze doelen gesteld op (voor de ingewijden) een GPR score van gemiddeld 7,5+ voor de woningen en een 70% BREEAM score voor het terrein.